BioInsect ApS

BioInsect’s ejer, Erik W. Hansen, er dri­vkraften bag virk­somhe­den. Med en bag­grund som biolog og mange års erfaring med firmaet EWH BioProduction ApS, som producerer insekter til biologisk bekæmpelse i mange lande, var det oplagt at starte en virk­somhed med produktion af de spiselige insekter.

For os er det en selvføl­ge­lighed at arbe­jde med bæredygtighed og økologi. Det giver mening at pro­duc­ere spiselige insekter da de vil være en af fremtidens proteinressourcer.

Vi tænker langsigtet – også i forhold til vores medar­be­jdere. Vi har et fælles mål, vi skal nå, og det kræver, at vi arbe­jder sam­men og passer på hinan­den. Vi arbe­jder kon­tin­uerligt på at opti­mere pro­duk­tio­nen og vores arbe­jds­forhold, så vi får det bed­ste ud af hver arbejdsdag.